Privacyverklaring Ipsos I&O

Algemeen

Het vertrouwen dat Ipsos I&O als onderzoeksbureau geniet van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal voor al onze activiteiten. In deze privacyverklaring proberen wij daarom op een heldere manier uiteen te zetten op welke manier wij omgaan met data die als vertrouwelijk of privacygevoelig bestempeld kunnen worden.

Ipsos I&O werkt strikt conform de Nederlandse- en Europese wetgeving en houdt zich met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ipsos I&O is lid van de brancheorganisaties MOA, VBO en de Research Keurmerkgroep (RKG). Wij onderschrijven de internationale ESOMAR-code voor onderzoeksbureaus en de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de onderzoeksbranche in Nederland. Ipsos I&O is gecertificeerd voor een aantal (internationale) ISO-normeringen, te weten:

 • ISO 9001 (Kwaliteitsmanagementsysteem)
 • ISO 20252 (Marktonderzoeksbranche)
 • ISO 27001 (Databeveiliging)
 • ISO 27701 (Privacymanagement)
 • NEN 7510 (Gezondheidsinformatie)

(Persoons)gegevens en beveiliging

Ipsos I&O verwerkt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke voor algemene bedrijfsvoering:

 • zakelijke (persoons)gegevens van klanten en leveranciers
 • persoonsgegevens van de eigen medewerkers en ingehuurd personeel

Voor de volgende onderzoeksdoeleinden is Ipsos I&O zelf verwerkingsverantwoordelijke:

 • het I&O Panel
 • het I&O Ondernemerspanel
 • het Vestigingenregister Noordoost Noord-Brabant

Voor de meeste onderzoeksdoeleinden krijgt Ipsos I&O als verwerker slechts tijdelijk de beschikking over persoonsgegevens. De opdrachtgever is in dat geval verwerkingsverantwoordelijke. Afspraken hierover worden altijd vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen ons en de opdrachtgever.

Ipsos I&O verzamelt onderzoeksgegevens op verschillende manieren: via schriftelijke, telefonische, online en face-to-face enquêtering en via kwalitatief onderzoek zoals groepsgesprekken en diepte-interviews.

Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. Ipsos I&O verzamelt niet méér gegevens en verwerkt deze niet in identificeerbare vorm langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Ipsos I&O heeft technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verzamelde gegevens tegen onrechtmatig gebruik.

Opdrachtgevers krijgen alleen beschikking over de geanonimiseerde resultaten en statistische gegevens, tenzij u expliciet toestemming geeft om uw individuele gegevens door te geven. Ipsos I&O is de exclusieve eigenaar van de verzamelde informatie en zal deze niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen, anders dan beschreven in deze verklaring, zonder uw expliciete toestemming. Ipsos I&O geeft geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar wettelijk toe verplicht is.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bij onderzoeken niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en na afronding van het betreffende onderzoek vernietigd. Op verzoek van een verwerkingsverantwoordelijke kan een langere termijn worden gehanteerd, mits dit past binnen wettelijke kaders.

Techniek

Ipsos I&O maakt gebruik van diverse websites voor bedrijfscommunicatie en voor onderzoeksdoeleinden. De websites zijn te herkennen aan de volgende url’s:

 • https://www.ipsos-publiek.nl
 • https://www.iopanel.nl
 • https://www.startvragenlijst.nl
 • https://www.iodc.nl
 • https://ioresearch.jambo.software
 • https://ioresearchondernemerspanel.nl

De gebruikte software heeft veiligheidsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of zonder toestemming gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole. Ipsos I&O heeft met haar medewerkers geheimhoudingsovereenkomsten gesloten. Medewerkers zijn hier altijd aan gehouden, ook nadat zij uit dienst treden.

Ipsos I&O neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ipsos I&O) tussen zit.

Cookies

Op alle hiervoor genoemde websites wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele session-cookies om de service te verhogen. Deze cookies verliezen na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid en worden afhankelijk van uw browserinstellingen verwijderd. Er wordt op het portal en bij de vragenlijsten geen gebruik gemaakt van tracking-cookies.

Beveiliging

Ipsos I&O neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ipsos I&O.

Contact

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u terecht bij Ipsos I&O:

Ipsos I&O
Zuiderval 70
Postbus 563
7500 AN Enschede
Telefoonnummer: (053) 200 52 00
E-mail: info@ioresearch.nl
Website: https://www.ipsos-publiek.nl

Met het contactformulier op de website kunt u ons vragen stellen of reacties geven. Deze vragen/reacties bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot maximaal twaalf maanden daarna. Dit om eventuele vervolgvragen goed te kunnen beantwoorden.

Ipsos I&O heeft twee Functionarissen Gegevensbescherming aangesteld. Deze zijn verantwoordelijk voor de naleving van privacy-aspecten binnen onze organisatie. Onze Functionarissen Gegevensbescherming zijn Dhr. D. Breukel en Mevr. E. Hilhorst. Zij zijn bereikbaar via kwaliteit@ioresearch.nl voor al uw vragen en verzoeken op het gebied van privacy en gegevensbescherming bij en door Ipsos I&O.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ipsos I&O en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die Ipsos I&O over u heeft.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over u, waarover wij  beschikken, aan u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Ipsos I&O. Ipsos I&O zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u vindt dat wij uw gegevens niet op een juiste manier behandelen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze werkwijze wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor de privacyverklaring.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 27 februari 2024.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.