Nieuwe speerpunten voor aanpak veiligheid Medemblik  

De gemeente Medemblik streeft naar een veilige, leefbare en gezonde samenleving voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. De gemeente legt de daaruit voortvloeiende missie en visie voor de komende vier jaar vast in een Integraal Veiligheidsplan (IVP). Om onderbouwde keuzes te maken in het IVP nam Medemblik deel aan de Veiligheidsmonitor, en voerde I&O Research een veiligheidsanalyse uit.
08 november 2022 | Frank ten Doeschot & Gwendolyn van Straaten | #gemeenten #veiligheid #veiligheidsmonitor
Nieuwe speerpunten voor aanpak veiligheid Medemblik  

Wat is een Veiligheidsanalyse?

Een veiligheidsanalyse wordt vaak uitgevoerd ter voorbereiding op een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP). Met een goed beeld van actuele problemen kun je als gemeente gericht maatregelen kiezen, prioriteiten stellen en samenwerkingspartners zoeken. Bij de opzet van de veiligheidsanalyse Medemblik is gebruik gemaakt van de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid. Centraal hierin staat de definitie van integrale veiligheid aan de hand van zes veiligheidsvelden: (1) Veilige woon- en leefomgeving, (2) Bedrijvigheid en veiligheid, (3) Jeugd en veiligheid, (4) Fysieke veiligheid, (5) Integriteit en veiligheid en (6) Digitale veiligheid*.

* Deze is recentelijk toegevoegd naar aanleiding van het Focusblad Digitale Veiligheid van de VNG.

Prettige woongemeente

De analyse van het veiligheidsbeeld in Medemblik heeft de volgende belangrijke uitkomsten opgeleverd. Veel inwoners ervaren Medemblik als een prettige woongemeente. Op leefbaarheid en veiligheid ‘scoort’ Medemblik met respectievelijk 7,7 en 7,8 hogere rapportcijfers dan gemiddeld in de regio en in Nederland. In de buurten van Medemblik heerst een sterke cohesie. Inwoners ervaren weinig sociale overlast (figuur 1) en fysieke verloedering, maar er is wel een toename van overlastmeldingen. De gemeente en de politie kregen in de periode 2018 – 2021 vooral meer meldingen binnen van hangjongeren en verwarde personen, dit komt mede door de coronapandemie. Deze twee thema’s vergen een integrale aanpak van zorg en veiligheid.

Figuur 1 –Sociale overlast Medemblik

Bron: Veiligheidsmonitor Medemblik 2021 (CBS/I&O Research, 2022)

Opkomst cybercrime

Drie op de tien inwoners ervaren veel verkeersoverlast, met name van te hard rijden. De problematiek rondom verkeersoverlast is ook zichtbaar in de toename van het aantal meldingen bij de gemeente en de geregistreerde misdrijven in het verkeer. Net als landelijk neemt het aantal slachtoffers van traditionele criminaliteit in Medemblik af (geweldsdelicten, vermogensdelicten en vandalisme). Maar hier staat de opkomst van cybercrime en ondermijning tegenover. In 2021 werden meer Medemblikkers het slachtoffer van cybercrime (17% van de inwoners van 15 jaar en ouder) dan van traditionele criminaliteit (12%). Online oplichting of fraude (10%) is de vorm van cybercrime die voor de meeste slachtoffers zorgt, gevolgd door hacken (8%).

Ondermijnende criminaliteit

Er zijn in de gemeente Medemblik signalen van ondermijnende criminaliteit. Ondermijning kent veel facetten, een onderdeel hiervan is drugscriminaliteit. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat bijna twee procent van de Medemblikkers veel overlast ervaart van drugshandel. En bij integrale controles door de gemeente zijn meerdere drugspanden opgespoord, wat heeft geleid tot sluiting van deze panden. Door een combinatie van factoren (waterrijk, meerdere recreatieparken, havens, horeca, diverse industrieterreinen, een groot buitengebied en diverse bedrijven in de agrarische sector) kan Medemblik een aantrekkelijke gemeente voor ondermijnende criminele activiteiten zijn.

Medemblik relatief veilige gemeente

Concluderend is de gemeente Medemblik een relatief veilige gemeente en ervaren inwoners de gemeente als een prettige gemeente om te wonen, maar blijven er genoeg zaken die aandacht vragen; ondermijning en cybercrime vormen externe dreigingen die niet aan Medemblik voorbij gaan.

Speerpunten en prioritering

Op basis van de veiligheidsanalyse zijn 15 speerpunten naar voren gekomen. De speerpunten uit de veiligheidsanalyse zijn door gemeente Medemblik samen met de landelijke en regionale prioriteiten als input gebruikt voor het opstellen van het IVP, en hebben geleid tot vier veiligheidsprioriteiten:

  • 1. Veilig verkeer, veilige woonomgeving;
  • 2. Ondermijning;
  • 3. Zorg- en Veiligheid;
  • 4. Cybercrime, digitale misdaad.

Het IVP Medemblik 2023-2026 wordt in december 2022 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Bron: Gemeente Medemblik

Verantwoording

De veiligheidsanalyse Medemblik is uitgevoerd in de eerste helft van 2022 en is gestart met een deskresearch om een goed en zo compleet mogelijk beeld te schetsen van beschikbare indicatoren vanuit landelijke, regionale en lokale bronnen. De politieregistratie van delicten en incidenten, de gemeentelijke registratie van overlastmeldingen en de Veiligheidsmonitor (Vm) vormden uiteindelijk de belangrijkste gegevensbronnen voor de veiligheidsanalyse. In de analyse is – waar mogelijk – 5 tot 10 jaar teruggeblikt, om goed zicht te krijgen op de trends in de veiligheidssituatie van Medemblik. De Vm is een nuttige aanvulling op de registraties, omdat deze ook inzicht geeft in criminaliteit en overlast die inwoners niet aangeven of melden bij de politie of gemeente. Daarnaast levert de Vm een beeld van de veiligheidsbeleving, en hoe bewoners zelf aankijken tegen fysieke kwaliteit, sociale cohesie en het optreden van gemeentelijke handhavers en politie. Om de cijfers verder te duiden vond een kwalitatieve verdieping plaats in een sessie met professionals/experts vanuit diverse gemeentelijke beleidsvelden, de politie en het RIEC. Daarnaast heeft de gemeente een consultatieronde gehouden onder de lokale ondernemersverenigingen. Vanuit deze veiligheidsanalyse heeft I&O Research gezamenlijk met de gemeente een algemeen veiligheidsbeeld opgesteld en een analyse van de belangrijkste speerpunten gemaakt.

Links

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Frank ten Doeschot

Onderzoeksadviseur

afbeelding

Gwendolyn van Straaten

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.