Inwoners Baarn: meer bewegen; minder overgewicht

In opdracht van de gemeente Baarn voerde I&O Research een onderzoek uit naar het sport- en beweeggedrag van de inwoners. Dit onderzoek is een herhaling van onderzoek uit 2016, waardoor het mogelijk is om de ontwikkelingen in kaart te brengen en het gevoerde sportbeleid van de afgelopen vier jaar te evalueren. Een van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek is dat meer inwoners in Baarn– en een groter aandeel vergeleken met het landelijk gemiddelde - zijn gaan bewegen in de afgelopen vier jaar. Daarnaast daalde het percentage inwoners met overgewicht in de gemeente ten opzichte van 2016 en doet Baarn het ook op dit aspect beter dan de landelijke cijfers.
23 november 2020 | Roy van der Hoeve & Naïma van Huizen | #armoede #fiets
Inwoners Baarn: meer bewegen; minder overgewicht

Steeds meer inwoners hebben voldoende beweging

Zes op de tien inwoners (62%) in Baarn bewegen voldoende, volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Dit is een toename ten opzichte van 2016 (51%) en ligt boven de landelijke cijfers (57%). In de meeste leeftijdsgroepen is deze stijging zichtbaar, maar met name volwassenen zijn meer gaan bewegen. Voor 18- tot 54-jarigen is het percentage dat voldoet aan de richtlijn gestegen van 50 procent in 2016 naar 64 procent in 2020 en voor 55-plussers ligt dit nog hoger: van 61 procent naar 71 procent in 2020.

Meerderheid van Baarnse inwoners doet aan sport; intensiteit neemt toe

Driekwart van de inwoners van Baarn (74%) doet aan sport. De meest beoefende sporten zijn vrijetijdssporten zoals fietsen, wandelen en hardlopen. Daarnaast is ook fitness populair onder volwassenen. Kinderen tussen 6 en 11 jaar doen het meest aan bal- en racketsporten, zoals voetbal, volleybal en tennis. Net als in 2016 is de sportdeelname in Baarn het hoogst onder kinderen van 6 tot en met 11 jaar en het laagst onder 55-plussers. Wel daalde het aandeel kinderen dat sport ten opzichte van 2016 (2016: 93%, 2020: 86%), terwijl volwassenen (18 tot 55 jaar) juist meer zijn gaan sporten van 72 procent in 2016 naar 83 procent in 2020.
De sportdeelname in de gemeente ligt op hetzelfde niveau als in 2016, maar het percentage sporters dat intensief sport (meer dan twee keer per week) neemt toe. Vier jaar geleden deed 33 procent van de sporters dat intensief, in 2020 is dat 46 procent. Vooral volwassenen zijn meer gaan sporten: onder 18- tot 54-jarigen stijgt het percentage intensieve sporters van 26 procent naar 43 procent. En onder 55-plussers is dit gestegen van 38 procent naar 50 procent.

Coronamaatregelen tijdens eerste lockdown sterkste effect op kinderen en jongeren

Tijdens de lockdown tussen maart en juli 2020 is een groot deel van de inwoners in Baarn (40%) minder gaan sporten of bewegen. Van de kinderen en jongeren is bijna 70 procent minder gaan sporten. Dit komt vooral omdat de trainingen en wedstrijden bij sportclubs en sportscholen vervielen. Bij 42 procent, voornamelijk volwassenen, is het sport- en beweeggedrag vrijwel onveranderd tijdens de lockdown. Dit komt doordat zij vrijetijdssport (zoals hardlopen en wielrennen) beoefenen of juist dergelijke sportactiviteiten zijn gaan doen als alternatief voor hun reguliere sportbeoefening. Na 1 juli is een groot deel van de inwoners weer op het oude niveau gaan bewegen en sporten; een derde heeft het sportgedrag zelfs opgeschaald.

Minder overgewicht

Het aandeel inwoners met (ernstig) overgewicht in Baarn daalde van vier op de tien inwoners in 2016 naar 33 procent in 2020. Met name onder 18- tot 54-jarigen is het aandeel inwoners met overgewicht flink gedaald. Onder 55-plussers neemt de groep met obesitas het sterkst af ten opzichte van 2016. Van de Nederlandse bevolking had in 2019 de helft (50%) overgewicht¹, het percentage mensen met overgewicht ligt met 33 procent in Baarn dus flink beneden het Nederlandse gemiddelde. Dit laat zich ook zien in de tevredenheid: meer inwoners dan in 2016 zijn tevreden met het eigen gewicht.


¹ Leefstijlmonitor/gezondheidsenquête, CBS i.s.m. RIVM, 2020

Tevredenheid met de sportaccommodaties

De mate van sportbeoefening wordt in zeker mate bepaald door de sportinfrastructuur. Een ruime meerderheid (89%) geeft aan dat het aanbod in Baarn voldoende aansluit op de persoonlijke behoeften. De helft van de Baarnse sporters sport binnen de gemeentegrenzen en maakt daar gebruik van openbare voorzieningen als parken, het bos of de openbare weg. Ook wordt er veel gesport in officiële binnensportaccommodaties zoals sporthallen en fitnesscentra. De sporters van Baarn zijn over het algemeen goed te spreken over de aanwezige sportaccommodaties in Baarn: gemiddeld geven zij een 7,5 aan de binnensportaccomodaties en een 7,7 aan de buitensportaccommodaties. Een aandachtpunt voor de gemeente is de aanpassing van deze accommodaties voor specifieke doelgroepen zoals ouderen of inwoners met een handicap.

Declaratiefonds niet erg bekend

In Baarn kunnen inwoners met een laag inkomen gebruik maken van het declaratiefonds. Hiermee krijgen zij korting of een vergoeding voor sport en culturele activiteiten. In totaal is een kwart bekend met dit declaratiefonds en ook onder de inwoners die aanspraak kunnen maken op het fonds weet slechts een kwart van het bestaan hiervan. Als onderdeel van nieuw armoedebestrijdingsbeleid gaat de gemeente het declaratiefonds dan ook meer onder de aandacht brengen om sport op deze manier voor meer inwoners mogelijk te maken.

Verantwoording

Voor dit onderzoek in opdracht van de gemeente Baarn zijn in september 2020 bijna 2.000 inwoners van de gemeente uit vier verschillende leeftijdsgroepen benaderd. In totaal hebben 700 inwoners deelgenomen aan het onderzoek en de vragenlijst ingevuld; een respons van 35 procent. Op de data is een weging toegepast naar leeftijd en geslacht. Op deze manier zijn de resultaten representatief voor de gehele gemeente Baarn wat betreft deze kenmerken.

Benieuwd hoe sportief de inwoners van uw gemeente zijn en hoe zij het gemeentelijk sportaanbod beoordelen? We vertellen u er graag meer over!

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Roy van der Hoeve

Onderzoeksadviseur

afbeelding

Naïma van Huizen

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.