Appartementseigenaren willen wel verduurzamen, maar er gebeurt weinig

In opdracht van de Directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voerde I&O Research een onderzoek uit onder leden van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) naar hun drijfveren en barrières bij verduurzaming. Een groot deel van de appartementen moet worden verduurzaamd. De motivatie voor het verduurzamen is groot bij eigenaren van appartementen, maar er zijn binnen VvE’s weinig concrete plannen voor verduurzamingsmaatregelen. De mogelijkheden die eigenaren zien voor verduurzaming is de belangrijkste drijfveer voor duurzaam gedrag bij eigenaren, daarnaast helpt de aanwezigheid van een duurzaamheidscommissie- of werkgroep voor de VvE ook in het verduurzamingsproces.
26 februari 2024 | Ester Hilhorst & Daphne Martens | #duurzaamheid #wonen

Bijna alle appartementen van vóór 2005 hebben een verduurzamingsopgave

De appartementen van voor 2005 moeten bijna allemaal worden verduurzaamd, appartementen van na 2005 voldoen volgens minder dan de helft (43%) van de eigenaren aan de huidige eisen. Gemiddeld hebben de VvE’s naar inschatting van de appartementseigenaren twee verduurzamingsmaatregelen genomen, dubbel of triple glas wordt het vaakst genoemd. De meeste maatregelen zijn echter meer dan tien jaar geleden genomen en vaker in nieuwere appartementen, waardoor deze maatregelen ofwel verouderd zijn ofwel betrekking hebben op de oplevering.

Motivatie voor verduurzaming bij veel eigenaren hoog

De wil is er wel. De meerderheid van de appartementseigenaren vindt verduurzaming belangrijk en maakt zich zorgen om het milieu. Daarnaast vindt bijna iedereen het belangrijk om een goed geïsoleerde en energiezuinige woning te hebben om de energielasten te verminderen.

Grote meerderheid wil dat VvE spaart voor verduurzaming, lenen minder geaccepteerd

Acht op de tien vinden het belangrijk als de VvE spaart om te verduurzamen, een kleiner deel (30%) wil (daarnaast) dat de VvE een lening aangaat om te verduurzamen. Een kwart vindt 50 euro een realistisch bedrag om maandelijks te sparen voor verduurzaming via de VvE-bijdrage, een zesde vindt 100 euro reëel en een derde noemt een bedrag lager dan 50 euro. Acht op de tien geven aan dat er op dit moment maandelijks voor verduurzaming wordt gespaard via de VvE.

(Professionele) ondersteuning niet altijd aanwezig

De helft van de appartementseigenaren heeft een VvE die bestaat uit 30 of meer woningen. Bijna alle eigenaren geven aan dat er minimaal jaarlijks een ALV (Algemene Leden Vergadering) wordt georganiseerd en acht op de tien hebben een actief bestuur en/of een aangestelde beheerder. Driekwart heeft een MJOP (Meerjarig Onderhoudsplan), slechts vijf procent heeft een DMJOP (Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan). Een duurzaamheidscommissie en professionele ondersteuning rondom verduurzaming zijn in mindere mate aanwezig binnen VvE’s, een derde geeft aan dat dit aanwezig is binnen de VvE.

Weinig concrete plannen voor verduurzaming

Vier op de tien appartementseigenaren geven aan dat de VvE geen plannen heeft om (verder) te verduurzamen. Als er wel plannen zijn, worden de opties vaak nog onderzocht. Slechts een tiende heeft al concrete maatregelen genomen.

Figuur 1 Concreetheid plannen verduurzaming binnen VvE’s (n=1.849)

Perspectief belangrijk voor motivatie verduurzaming

De helft van de eigenaren geeft aan dat zijn of haar woning (verder) kan worden geïsoleerd. Eigenaren die mogelijkheden voor isolatie zien, zijn vaker tevreden met een VvE die concrete plannen ontwikkelt. Eigenaren die geen mogelijkheden zien, zijn vaker tevreden met een VvE die geen concrete plannen heeft.

Perspectief zet aan tot actie

De mogelijkheden die men ziet om het VvE-gebouw verder te verduurzamen is de belangrijkste verklarende factor voor duurzaam gedrag en motivatie van de eigenaar. De belangrijkste drijfveer om te komen tot verduurzaming binnen een VvE is de aanwezigheid van een duurzaamheidscommissie of -werkgroep. Er moet iemand zijn die het voortouw neemt en de lijnen uitzet. Daarnaast is cruciaal dat het onderwerp regelmatig op de agenda staat.

COM-B-gedragsmodel

Voor dit onderzoek hebben wij gebruikgemaakt van het COM-B-gedragsmodel. Allereerst is relevant hoe de interactie is tussen capaciteit, gelegenheid en motivatie van de eigenaren van appartementen (de onderzoekspopulatie). Daarbij is ook onderzocht wat de invloed is van de (on)mogelijkheden en bijbehorende investeringen om de woning te verduurzamen en hoe de door appartementseigenaren ervaren capaciteit, gelegenheid en motivatie van de VvE(-besturen) van invloed zijn op de verduurzaming van appartementencomplexen. Beleidsmaatregelen die als doel hebben om het gedrag van mensen te beïnvloeden kunnen alleen effectief zijn als ze minimaal één van de gedragscomponenten van het COM-B model veranderen. Dat kan via informatievoorziening, instrumenten zoals subsidies of ondersteuning en door het aanpassen van wet- en regelgeving.

Links

  • Download hier het hele rapport.
  • Download hier de infographic.

Onderzoeksverantwoording

Er zijn in Nederland zo’n 125.000 Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Een VvE wordt opgericht als een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten. In december 2022 kondigde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een versnellingsagenda aan voor het verduurzamen van gebouwen in beheer van VvE’s. I&O Research voerde in opdracht van de Directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een onderzoek uit onder leden van het I&O Research Panel met een koopappartement naar hun drijfveren en barrières bij de verduurzaming van hun gebouw en hoe de staat van de woning en het functioneren van de VvE daarop van invloed zijn. Het veldwerk vond plaats van 5 tot en met 17 oktober 2023. Aan het onderzoek deden 1.849 personen mee. De resultaten zijn gewogen op leeftijd en type woning (laag- of hoogbouw appartement) op basis van de Gouden Standaard 2022.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Ester Hilhorst

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.